زیر دوشی های جدید با طراحی به روز به صورت مداوم از ترکیه وارد میشود

تفاوت زیردوشی های آدمیرال در کیفت ورق و مقاومت شاسی هست و تنها شرکت در ایران هستیم که 45 سایز مختلف زیردوشی را موجود داریم

تفاوت زیردوشی های آدمیرال در کیفت ورق و مقاومت شاسی هست و تنها شرکت در ایران هستیم که 45 سایز مختلف زیردوشی را موجود داریم

021-88605238

تفاوت زیردوشی های آدمیرال در کیفت ورق و مقاومت شاسی هست و تنها شرکت در ایران هستیم که 45 سایز مختلف زیردوشی را موجود داریم.

شما با یک امتحان ساده می توانید متوجه قدرت شاسی زیردوشی شوید , تنها کافیست روی آن ایستاده و بالا پایین بپرید تا متوجه قدرت شاسی و

زیر کاری آن شوید.

دیدگاه خود را بیان کنید