چرا بايد از آدميرال خريد كنيم؟

شركت آدميرال همزمان با كيفيت بالاي قطعات و عمر بالاي محصولات در قبال اجناس فروخته شده جوابگو ميباشد كه اين امر مهمترين بخش موفقيت گروه آدميرال بوده و هست،درصورتيكه بيشتر شركتهاي موجود در اين زمينه كاري كه در فضاي مجازي فعاليت دارند ،حتي نمايشگاه و شركت ثبتي نداشته و مشتري جهت خريد محصولات بايد با مراجعه به كارگاهها خريد كرده ودر صورت بروز هرگونه مشكلي هيچ قسمتي جهت رسيدگي به شكايات وجود ندارد.همچنين اكثر شركتهاي ايراني كه به اسم توليد داخل فعاليت ميكنند كليه قطعات را ازجمله قرقره و مغناطيس كه جز اصليه كار ميباشد را از چين تامين ميكنندوبه دليل پايين آوردن قيمت تمام شده از بي كيفيت ترين قطعات استفاده ميكنند.از تفاوتهاي شركت آدميرال با ساير شركتها موجود بودن تمام ريز جنسها و تمامي يراق آلات ميباشد كه در صورت خراب شدن فقط همان قطعه خراب شده و آن هم با گارانتي و بدون هزينه تعويض مي شود.

شركت آدميرال همزمان با كيفيت بالاي قطعات و عمر بالاي محصولات در قبال اجناس فروخته شده جوابگو ميباشد كه اين امر مهمترين بخش موفقيت گروه آدميرال بوده و هست،درصورتيكه بيشتر شركتهاي موجود در اين زمينه كاري كه در فضاي مجازي فعاليت دارند ،حتي نمايشگاه و شركت ثبتي نداشته و مشتري جهت خريد محصولات بايد با مراجعه به كارگاهها خريد كرده ودر صورت بروز هرگونه مشكلي هيچ قسمتي جهت رسيدگي به شكايات وجود ندارد.همچنين اكثر شركتهاي ايراني كه به اسم توليد داخل فعاليت ميكنند كليه قطعات را ازجمله قرقره و مغناطيس كه جز اصليه كار ميباشد را از چين تامين ميكنندوبه دليل پايين آوردن قيمت تمام شده از بي كيفيت ترين قطعات استفاده ميكنند.از تفاوتهاي شركت آدميرال با ساير شركتها موجود بودن تمام ريز جنسها و تمامي يراق آلات ميباشد كه در صورت خراب شدن فقط همان قطعه خراب شده و آن هم با گارانتي و بدون هزينه تعويض مي شود.

021-88605238

شركت آدميرال همزمان با كيفيت بالاي قطعات و عمر بالاي محصولات در قبال اجناس فروخته شده جوابگو ميباشد كه اين امر مهمترين بخش موفقيت گروه آدميرال بوده و هست،درصورتيكه بيشتر شركتهاي موجود در اين زمينه كاري كه در فضاي مجازي فعاليت دارند ،حتي نمايشگاه و شركت ثبتي نداشته و مشتري جهت خريد محصولات بايد با مراجعه به كارگاهها خريد كرده ودر صورت بروز هرگونه مشكلي هيچ قسمتي جهت رسيدگي به شكايات وجود ندارد.همچنين اكثر شركتهاي ايراني كه به اسم توليد داخل فعاليت ميكنند كليه قطعات را ازجمله قرقره و مغناطيس كه جز اصليه  كار ميباشد را از چين تامين ميكنندوبه دليل پايين آوردن قيمت تمام شده از بي كيفيت ترين قطعات استفاده ميكنند.از تفاوتهاي  شركت آدميرال با ساير شركتها موجود بودن تمام ريز جنسها و تمامي يراق آلات ميباشد كه در صورت خراب شدن فقط همان قطعه خراب شده و آن هم با گارانتي و بدون هزينه تعويض مي شود.

دیدگاه خود را بیان کنید