تفاوت دوردوشي ترك و ايراني چيست؟

تفاوت دوردوشي ترك با ايراني ١/تفاوت در كيفيت آنادايز پروفيل و ميزان ضخامت آنادايز روي پروفيل ميباشد. ٢/تفاوت بعدي در كيفيت قرقره ها (ريل ها)و كيفيت مواد اوليه و نوع مواد بكاررفته در قرقره ها ميباشد. ٣/تفاوت آخر در كيفيت پلاستيكهاي آب بندي و مغناطيس ها ميباشد.

تفاوت دوردوشي ترك با ايراني ١/تفاوت در كيفيت آنادايز پروفيل و ميزان ضخامت آنادايز روي پروفيل ميباشد. ٢/تفاوت بعدي در كيفيت قرقره ها (ريل ها)و كيفيت مواد اوليه و نوع مواد بكاررفته در قرقره ها ميباشد. ٣/تفاوت آخر در كيفيت پلاستيكهاي آب بندي و مغناطيس ها ميباشد.

021-88605238

تفاوت دوردوشي ترك با ايراني ١/تفاوت در كيفيت آنادايز پروفيل و ميزان ضخامت آنادايز روي پروفيل ميباشد.

٢/تفاوت بعدي در كيفيت قرقره ها (ريل ها)و كيفيت مواد اوليه و نوع مواد بكاررفته در قرقره ها ميباشد.

٣/تفاوت آخر در كيفيت پلاستيكهاي آب بندي و مغناطيس ها ميباشد.

دیدگاه خود را بیان کنید